Skip to main content

Dokumenti

Statut i pravilnici SRVKS-a

Statut udruge
Pravilnik o članskoj iskaznici i znački
Odluka o visini članarine za 2023. god.

Statut udruge

Na temelju članka 13. i 55. Zakona u udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), članka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/99 i 38/09) osnivačka Skupština „Sustava radio veza u kriznim situacijama“, na sjednici održanoj 25. veljače 2018. godine u Zagrebu, donijela je

STATUT UDRUGE
SUSTAV RADIO VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA

POJMOVI
UDRUGA – Udruga Sustav radio veza u kriznim situacijama / Radio communication system in crisis situations association
SRVKS – Sustav radio veza u kriznim situacijama
RCSCS – Radio communication system in crisis situations
PREDSJEDNIK – Predsjednik udruge SRVKS/RCSCS
POTPREDSJEDNIK – Potpredsjednik udruge SRVKS/RCSCS
GT – Glavni tajnik udruge SRVKS/RCSCS
AT – Administrativni tajnik udruge SRVKS/RCSCS
UO – Upravni odbor udruge SRVKS/RCSCS
NO – Nadzorni odbor udruge SRVKS/RCSCS
SKUPŠTINA – Skupština udruge SRVKS/RCSCS
STATUT – Statut udruge Sustav radio veza u kriznim situacijama SRVKS/RCSCS

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1)Ovim se Statutom utvrđuju odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata i znaka UDRUGE, ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge, uvjetima i načinu početka i prestanka članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima UDRUGE, njihovu Sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine i slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora UDRUGE, prestanku postojanja Udruge, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te drugim pitanjima od značaja za rad Udruge.

(2)Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to je li korišten u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
Članak 2.

(1)Naziv UDRUGE glasi: Udruga Sustav radio veza u kriznim situacijama

(2)Skraćeni naziv UDRUGE glasi: SRVKS

(3)Naziv UDRUGE u prijevodu na engleski jezik glasi: The Association of Radio communication systems in crisis situations

(4)Skraćeni naziv UDRUGE na engleskom jeziku glasi: RCSCS

Članak 3.

(1)Sjedište UDRUGE je u Zagrebu.

(2)Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta UDRUGE donosi UO UDRUGE.

Članak 4.

(1)UDRUGA djeluje na području Republike Hrvatske.

(2)UDRUGA ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1)UDRUGA je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u zaštiti i spašavanju građana i imovine.

Članak 6.

(1)UDRUGU zastupaju PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK i GLAVNI TAJNIK UDRUGE.

(2)Određene poslove zastupanja PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK, i GLAVNI TAJNIK UDRUGE mogu prenijeti na treće osobe na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.

Članak 7.

(1)UDRUGA ima svoj znak (logotip).

Članak 8.

(1)UDRUGA ima pečat.

(2)Pečat UDRUGE je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm, u sredini kruga je znak (logotip) UDRUGE.

(3)Svi pečati su numerirani i čuvaju ih odgovorne osobe prema pisanoj odredbi.

(4)Pečat su ovlašteni koristiti PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK i GLAVNI TAJNIK, te drugi članovi UDRUGE koje PREDSJEDNIK ovlasti.

Članak 9.

(1)Redovni i Aktivni članovi UDRUGE identificiraju se iskaznicama.

(2)Iskaznica se izrađuje kao plastična ili plastificirana kartica pravokutnog oblika veličine 86X54 mm, s otisnutim službenim grbovima i osobnim podacima člana (ime, prezime, pozivna oznaka, broj iskaznice).

(3)Na gornjoj lijevoj strani skraćeni naziv „SRVKS“, a na gornjoj desnoj strani puni naziv SRVKS te pored znak 9A. Ispod skraćenog naziva na desnoj strani nalazi se SRVKS znak. Lijevo od znaka nalaze se podaci iz članka 3. pravilnika. Lijevo od osobnih podataka nalazi se fotografija člana.

(4)Izgled iskaznice definiran je pravilnikom o članskoj iskaznici i znački člana SRVKS/RCSCS.

Članak 10.

(1)Članovi UDRUGE sa posebnim funkcijama i ovlastima koriste člansku značku kao dodatnu identifikaciju.

(2)Članska značka Udruge veličine je 60 mm i sastoji se od triju dijelova. Vanjski krug izrađen je od mesinga zlatne boje s reljefom hrvatskog pletera. Vanjski srebrni krug promjera je 45 mm i u polukrugu je plavim tiskanim slovima ugraviran natpis SRVKS. Središnji je dio zlatne boje, a u njemu se nalazi munja crvene boje (oznaka odašiljača). Iza loga lepezasto se u krug gore širi jedanaest zraka, a ispod loga lepezasto se prema dolje širi devet zraka. Ispod natpisa se nalazi lenta srebrne boje na kojoj je tiskanim slovima plave boje ugraviran broj značke koji je identičan broju članske iskaznice aktivnog člana

(3)Članska se značka nalazi u kožnom trostrukom etuiju tamnoplave boje, zakačena na desnoj strani etuija ili na kožnom etuiju sa zakačkom za opasač

(4)Izgled značke definiran je pravilnikom o članskoj iskaznici i znački člana SRVKS/RCSCS.

Članak 11.

(1)Prijedlog o dodjeli posebnih funkcija i ovlasti UO podnosi PREDSJEDNIK, a UO donosi Odluku na prvoj slijedećoj sjednici od dana podnošenja prijedloga.

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 12.

(1)UDRUGA je osnovana s ciljem slobodnog udruživanja građana koji ostvaruju osobne i zajedničke interese te javne potrebe u zaštiti i spašavanju građana i imovine.

Članak 13.

(1)Područja djelovanja UDRUGE sukladno ciljevima su:

zaštita i spašavanje
tehnička kultura

Članak 14.

(1)Ciljane skupine UDRUGE s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je UDRUGA usmjerena su:

branitelji – veterani
darovita djeca i mladi
građani – opća populacija
lokalna i regionalna samouprava
mladi – opća populacija
odgojno obrazovne ustanove
tijela državne uprave
udruge i građanske inicijative

Članak 15.

(1)Ciljeve, UDRUGA ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička kultura, kao dio opće kulture, kroz sljedeće aktivnosti:

razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela
edukacija što većeg broja građana, u organiziranju za slučaj velikih nesreća ili katastrofa
unapređivanje stručnog rada i promidžba istraživanja i novina u području opasnosti
osposobljavanje članova za rad u izvanrednim uvjetima
organizira i educira radioamatere da sudjeluju u uvjetima izvanrednih stanja na razini države, županije, grada i općine, te na međunarodnoj razini
izrađuje planove veza za djelovanje u izvanrednim situacijama
stvaranjem i unapređenjem uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja radioamaterizmom, digitalnim komunikacijama, radioamaterskim i komunikacijskim konstrukcijama, i drugih radioamaterskih djelatnosti
osposobljavanjem članova za rad u izvanrednim uvjetima, odnosno humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te njihovo educiranje za pružanje pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama, a u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama i Zakonom o sustavu civilne zaštite
izdavačkom djelatnošću
nabavkom i održavanjem opreme i objekata čiji je Udruga vlasnik ili korisnik
suradnjom s gospodarskim i drugim organizacijama, školama, javnim ustanovama i državnim tijelima
suradnja s drugim srodnim udrugama
ustrojem aktivnosti i osposobljavanjem članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine
održavanju i jačanju javne percepcije o značaju međunarodnih odnosa RH,
sudjelovanju aktivnostima u zaštiti okoliša

(2)Radi ostvarivanja ciljeva UDRUGA će obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

organizacije i provođenje seminara i tečajeva za edukaciju, osposobljavanje i usavršavanje članova
sudjelovanje u organizaciji stručne obuke pravnih i fizičkih osoba i pružanje stručnih savjeta iz područja djelokruga Udruge
izdavačka djelatnost iz područja djelokruga UDRUGE.

JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 16.

(1)Rad UDRUGE je javan. Javnost djelovanja UDRUGE osigurava se:

izvješćivanjem članova o radu UDRUGE na sjednicama tijela UDRUGE,
izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu UDRUGE
korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i sl.),
javnim priopćavanjem,
organiziranjem posebnih događaja,
na druge odgovarajuće načine.

(2)UDRUGA ima svoje web stranice, a po potrebni može izdati i druga sredstva javnog informiranja (plakate, publikacije i sl.), sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

ČLANSTVO U UDRUZI, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA, STEGOVNA ODGOVORNOST, NAGRADE

Članak 17.

(1)Članom UDRUGE može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u UDRUZI i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva UDRUGE te prihvaća odredbe STATUTA.

(2)O prijemu u članstvo odlučuje UO UDRUGE.

(3)Članovi UDRUGE mogu biti redovni, aktivni, podupirući i počasni.

Članak 18.

(1)Redovnim članom UDRUGE može postati poslovno sposobna fizička osoba, sukladno STATUTU UDRUGE i temeljem njegovog prihvaćanja. Redoviti članovi imaju i preuzimaju posebna prava i obveze.

(2)Aktivni član je svaka fizička ili pravna osoba koja se aktivno bavi ostvarivanjem ciljeva UDRUGE i sudjeluje u vježbama, radionicama i edukacijama u prethodnih 6 mjeseci.

(3)Podupirućim članom, odlukom PREDSJEDNIKA, može postati svaka fizička osoba koja povremeno ili značajnom jednokratnom potporom (donacijom) podupire razvoj i napredak UDRUGE, odnosno, koja svojim radom značajno doprinosi ostvarivanju njenog programa.

(4)Počasnim članom može biti proglašena fizička osoba koja je izuzetno zaslužna za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva UDRUGE u cjelini. Počasnog člana proglašava UO na temelju njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog PREDSJEDNIKA.

Članak 19.

(1)Godišnju članarinu dužni su plaćati redovni i aktivni članovi, a u skladu s posebnim Pravilnikom o članarini koji donosi UO.

(2)Podupirući i počasni članovi ne plaćaju članarinu.

(3)Članarina vrijedi za kalendarsku godinu za koju se uplaćuje. Članarina se uplaćuje najkasnije do 30. lipnja tekuće godine po redovnoj cijeni, a nakon 30. lipnja, članarina se uvećava za iznos upisnine, definiran Pravilnikom o članarini.

Članak 20.

(1)Osoba koja želi postati članom UDRUGE podnosi vlastoručno ili digitalno potpisanu molbu za prijam.

(2)Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjenju u UDRUGU daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobnu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

(3)Odluku o prijemu u redovno članstvo UDRUGE donosi UO po primitku molbe za prijem kandidata.

(4)Odluku o prijemu u podupirući i počasni oblik članstva daje PREDSJEDNIK.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 21.

(1)Član UDRUGE stječe i preuzima članska prava i obveze utvrđene STATUTOM danom prijama u članstvo UDRUGE.

(2)UDRUGA članu izdaje pisani dokument odluke o prijemu u članstvo i upisuje ga u popis članova te mu prema posebnom Pravilniku o iskaznici i znački izdaje člansku iskaznicu.

(3)Pravilnik o iskaznici i znački donosi UO na prijedlog PREDSJEDNIKA.

(4)Ako član ne uplati članarinu po dospijeću, gubi pravo na članstvo.

(5)Iznos visine članarine utvrđuje se Odlukom o članarini koji donosi UO na prijedlog PREDSJEDNIKA.

Članak 22.

(1)Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova UDRUGE su:

informiranje o radu UDRUGE
bavljenje radioamaterizmom koristeći imovinu i stručnu pomoć UDRUGE
aktivno bavljenje u vježbama u zaštiti i spašavanju na svim razinama
čuvanje i podizanje ugleda UDRUGE
čuvanje materijalnih dobara UDRUGE
plaćanje članarine
izvršavanje preuzetih obveza
pravo na naknadu kada sudjeluje u terenskim vježbama
sudjeluje ili izrađuje planove sustava veza za krizne situacije
priprema edukacije i prezentacije vezane uz rad UDRUGE
dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu UDRUGE
iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada UDRUGE
posvećivanje naročite pozornosti vlastitom stvaralaštvu
stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad
poštivanje odredbi, važećih zakona i propisa, STATUTA te drugih akta UDRUGE

Članak 23.

(1)Prava, obveze i odgovornosti aktivnih članova UDRUGE uključuju sva prava, obveze i odgovornosti redovnih članova UDRUGE, te dodatno slijedeće:

Da bira i bude biran u tijela UDRUGE
Da sudjeluje u radu SKUPŠTINE

Članak 24.

(1)UDRUGA vodi popis svojih članova.

(2)Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), kategoriji članstva, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, datumu prestanka članstva UDRUZI.

(3)Popis članova dostupan je na uvid svim članovima UDRUGE te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

(4)Članovi UDRUGE svojim potpisom daju suglasnost o objavi njihovog imena, prezimena te pozivne oznake, vrstom članstva i funkcijom na web stranicama UDRUGE i u popisu članova danom na uvid trećim stranama. Za bilo kakvo daljnje dijeljenje osobnih podataka potrebno je posebno odobrenje člana UDRUGE vlastoručnim ili digitalnim potpisom.

(5)Popis članova vodi GT.

(6)Popis članova pohranjen je u kriptiranom obliku.

(7)Neograničen pristup popisu članova imaju PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK i GT

Članak 25.

(1)Članstvo u UDRUZI za sve kategorije članstva prestaje na slijedeće načine:

prestankom postojanja UDRUGE
smrću člana
istupanjem iz članstva
neplaćanjem članarine
isključenjem iz članstva

Članak 26.

(1)Član istupa iz UDRUGE na osnovi pismene obavijesti UO s datumom davanja navedene obavijesti. Član dobiva potpisanu potvrdu o istupu iz UDRUGE.

(2)Član se briše iz popisa bez posebne odluke ako s plaćanjem članarine kasni više od tri mjeseca i to s danom proteka navedenog roka od kad je članarina trebala biti uplaćena. Član se isključuje iz članstva s danom proteka roka za žalbu na odluku o isključenju ukoliko se član nije žalio na odluku o isključenju od strane UO, odnosno s danom donošenja odluke o isključenju od strane SKUPŠTINE ukoliko se član žalio na odluku o isključenju od strane UO.

Članak 27.

(1)Članovi UDRUGE stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti.

(2)Stegovna odgovornost članova UDRUGE utvrđuje se u stegovnom postupku.

(3)Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji aktivni član UDRUGE.

(4)Stegovni postupak i stegovne mjere izriče UO.

(5)U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za UDRUGU.

(6)Za utvrđeni povredu članskih obveza i odgovornosti može se izreći stegovna mjera isključenja iz UDRUGE.

(7)Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključivanja iz UDRUGE ima pravo u roku od 7 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu SKUPŠTINI. SKUPŠTINA je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.

(8)Odluka SKUPŠTINE o isključenju je konačna.

Članak 28.

(1)Stegovne mjere koje se primjenjuju na člana UDRUGE su:

opomena
uskraćivanje prava sudjelovanja u radu UDRUGE (suspenzija) na određeni vremenski period
isključivanje iz članstva UDRUGE

(2)Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog priopćenja članu.

Članak 29.

(1)Opomena je najblaža stegovna mjera, koja se izriče ako član:

teže povrijedi STATUT i odredbe općih akata UDRUGE
svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu UDRUGE
ne provodi odluke SKUPŠTINE ili UO i zaključke tijela UDRUGE i djeluje protivno njima
ne ispunjava preuzete i/ili ugovorene financijske i druge obveze

(2)Odluka o izricanju opomene sadrži:

popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena
utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti
rok u kojem član ima pravo poduzeti korake iz točke 2. i o tome obavijestiti UO

(3)Opomenu izriče UO.

Članak 30.

(1)Uskraćena prava sudjelovanja u radu UDRUGE izriče se članu koji nakon izricanja opomene ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje zbog kojega je opomenut i ugrozi ostvarivanja programa UDRUGE

(2)Uskraćena prava sudjelovanja u radu UDRUGE traje dok član ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja izrečena, a najdulje dvije godine.

(3)Suspenzija podrazumijeva uskratu prava u odlučivanju tijela UDRUGE, te u programima i manifestacijama koje priprema i izvodi UDRUGA ili drugi priređivači za koje UDRUGA odabire sudionike.

(4)Član kojem je izrečena suspenzija ima pravo žalbe SKUPŠTINI. Žalba se podnosi u roku 15 dana od primitka odluke, a SKUPŠTINA se o njoj mora očitovati u prvom redovitom ili izvanrednom zasjedanju, ali najkasnije tri mjeseca od zaprimanja žalbe.

Članak 31.

(1)Isključenje iz članstva najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu može izreći zbog:

trajnijeg djelovanja protivno odredbama STATUTA i drugih akata i programa UDRUGE
nanošenja teške štete interesima i ugledu UDRUGE
nanošenje materijalne štete UDRUZI i njenim članovima

(2)Odluku o isključenju iz članstva donosi UO.

(3)Prijedlog za isključenje je utvrđen kada predlagatelj pruži iscrpno obrazloženje i nepobitne dokaze da su nastupili uvjeti iz prethodnog stavka.

(4)Isključeni član ima pravo žalbe SKUPŠTINI. Žalba se podnosi u roku 15 dana od primitka odluke, a SKUPŠTINA se o njoj mora očitovati u prvom redovitom ili izvanrednom zasjedanju, ali najkasnije tri mjeseca od zaprimanja žalbe.

(5)SKUPŠTINA odluku donosi tajnim glasovanjem dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.

(6)Odluka SKUPŠTINE o isključenju je konačna.

NAGRAĐIVANJE ČLANOVA

Članak 32.

(1)Članovima UDRUGE zaslužnim za promicanje UDRUGE, njezinog ugleda i poslovanja mogu se dodijeliti priznanja UDRUGE.

(2)Vrsta priznanja, način dodjele i predlaganja te kriterije, reguliraju se posebnim aktom koji donosi PREDSJEDNIK.

(3)Priznanja UDRUGE mogu se izuzetno dodijeliti i drugim osobama zaslužnim za promicanje djelovanja i razvoju UDRUGE.

(4)Odluku o dodjeli priznanja donosi PREDSJEDNIK.

UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 33.

(1)Članovi UDRUGE upravljaju UDRUGOM neposredno na SKUPŠTINI i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima UDRUGE.

(2)Tijela Udruge su:

Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Potpredsjednik
Glavni tajnik
Administrativni tajnik

Članak 34.

(1)SKUPŠTINA je najviše tijelo upravljanja UDRUGOM.

(2)SKUPŠTINU čine svi aktivni članovi UDRUGE.

(3)Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu i odlučivati na SKUPŠTINI uz prethodnu suglasnost većine nazočnih članova SKUPŠTINE.

(4)Maloljetne osobe s navršenih 14 godina života mogu sudjelovati bez odlučivanja u radu SKUPŠTINE, uz prethodnu suglasnost većine nazočnih članova UDRUGE.

(5)Maloljetne osobe mlađe od 14 godina mogu sudjelovati bez odlučivanja u radu SKUPŠTINE, uz prethodnu suglasnost većine nazočnih članova UDRUGE, uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

(6)Na SKUPŠTINU se mogu pozvati i sudjelovati u njenom radu i druge osobe bez prava odlučivanja, uz prethodnu suglasnost većine nazočnih članova UDRUGE.

Članak 35.

(1)SKUPŠTINA može biti redovna, izborna i izvanredna.

(2)SKUPŠTINA redovno zasjeda minimalno jednom u tijeku kalendarske godine, dok se izborna sjednica SKUPŠTINE održava svake četiri godine, a mora se sazvati i održati prije isteka mandata tijelima UDRUGE.

Članak 36.

(1)Sjednice SKUPŠTINE saziva i vodi PREDSJEDNIK.

(2)U slučaju njegove spriječenosti, sjednicu SKUPŠTINE saziva i vodi POTPREDSJEDNIK, a u slučaju njegove spriječenosti GLAVNI TAJNIK.

(3)SKUPŠTINA se saziva najmanje 7 radnih dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje svim članovima UDRUGE putem pošte, e-maila.

(4)Pisani poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

Članak 37.

(1)Izvanrednu sjednicu SKUPŠTINE saziva PREDSJEDNIK na vlastitu inicijativu ili na zahtjev minimalno jedne trećine aktivnih članova UDRUGE.

(2)U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice SKUPŠTINE, predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

(3)Ako PREDSJEDNIK ne sazove izvanrednu sjednicu SKUPŠTINE u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1 ovog članka, sazvati će je predlagatelji.

(4)Postupak sazivanje izvanredne sjednice SKUPŠTINE istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 38.

(1)U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge može sazvati osoba koja je u registar udruga upisana kao zadnja osoba ovlaštena za zastupanje ili najmanje trećina aktivnih članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 39.

(1)SKUPŠTINA pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih aktivnih članova UDRUGE.

(2)SKUPŠTINA donosi odluke većinom glasova nazočnih aktivnih članova.

(3)Glasovanje na sjednicama je javno.

(4)SKUPŠTINA može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

(5)O radu sjednice vodi se zapisnik koji se čuva u arhivi UDRUGE.

Članak 40.

(1)SKUPŠTINA ima slijedeća prava i obveze:

usvaja STATUT i njegove izmjene i dopune
bira i razrješava PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA, GLAVNOG TAJNIKA i ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA
bira i razrješava likvidatore UDRUGE
odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
usvaja godišnje financijsko izvješće
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine UDRUGE
donosi odluku o statusnim promjenama
odlučuje o prigovorima i žalbama članova UDRUGE
odlučuje i o drugim pitanjima za koja STATUTOM nije utvrđena nadležnost drugih tijela UDRUGE.

Članak 41.

(1)PREDSJEDNIK je ovlašten za zastupanje UDRUGE.

(2)PREDSJEDNIK obavlja izvršne i druge poslove određene STATUTOM.

Članak 42.

(1)PREDSJEDNIKA bira SKUPŠTINA na mandat od 4 godine.

(2)Ista osoba može više puta biti izabrana za PREDSJEDNIKA.

(3)Za svoj rad PREDSJEDNIK je odgovoran SKUPŠTINI kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 43.

(1)PREDSJEDNIKU može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

na vlastiti zahtjev
u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci
opozivom

Članak 44.

(1)Do opoziva PREDSJEDNIKA može doći zbog povreda članskih i predsjedničkih obveza i odgovornosti sukladno STATUTU.

(2)Postupak za opoziv PREDSJEDNIKA može se pokrenuti na zahtjev najmanje jedne trećine aktivnih članova UDRUGE.

(3)O zahtjevu za opoziv PREDSJEDNIKA raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici SKUPŠTINE koja se saziva u skladu sa odredbama STATUTA.

(4)PREDSJEDNIK će biti opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom većinom svih aktivnih članova UDRUGE.

Članak 45.

(1)U slučaju prestanka mandata PREDSJEDNIKA prije isteka vremena na koje je biran, ili u slučaju opoziva PREDSJEDNIKA, provodi se postupak izbora novog PREDSJEDNIKA za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici SKUPŠTINE.

Članak 46.

(1)PREDSJEDNIK ima slijedeća prava i obveze:

odgovara za zakonitost rada UDRUGE
vodi poslove UDRUGE sukladno odlukama UO i SKUPŠTINE
odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća i godišnjeg izvješća o radu SKUPŠTINI
predlaže SKUPŠTINI plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu
predlaže izmjene i dopune STATUTA
predlaže projekte i programe UDRUGE i slično
dostavlja zapisnik sa sjednica SKUPŠTINE nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun UDRUGE
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, STATUTOM i aktima UDRUGE

Članak 47.

(1)POTPREDSJEDNIKA bira SKUPŠTINA na četiri godine, s tim da ista osoba može biti birana za POTPREDSJEDNIKA više puta.

(2)POTPREDSJEDNIK ima slijedeća prava i obveze:

pomaže PREDSJEDNIKU u njegovu radu i zamjenjuje PREDSJEDNIKA u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
surađuje s PREDSJEDNIKOM na pripremanju sjednica UO i SKUPŠTINE
radi na pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi SKUPŠTINA ili PREDSJEDNIK
obavlja poslove za koje je STATUTOM ovlašten, odnosno koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama SKUPŠTINE ili PREDSJEDNIKA.

Članak 48.

(1)GLAVNOG TAJNIKA bira SKUPŠTINA na četiri godine, s tim da ista osoba može biti birana za GT više puta.

(2)U slučaju odsutnosti ili spečenosti PREDSJEDNIKA ili POTPREDSJEDNIKA, zamjenjuje ga GLAVNI TAJNIK, s time dok zamjenjuje PREDSJEDNIKA, ima i njegove nadležnosti propisane STATUTOM.

(3)GT ima slijedeća prava i obveze:

obavlja administrativno-tehničke i financijske poslove, uključujući vođenje članova
organizira i priprema materijale za SKUPŠTINU
obavlja i druge poslove u skladu sa STATUTOM i drugim općim aktima UDRUGE

Članak 49.

(1)ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA bira SKUPŠTINA na četiri godine, s tim da ista osoba može biti birana za AT više puta.

(2)AT ima slijedeća prava i obveze:

pomaže u radu GT
provodi zadatke koje mu dodjeljuje GT
pomaže regionalnim koordinatorima u zapisnicima i dokumentaciji

Članak 50.

(1)UDRUGA može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje svojih ciljeva u skladu sa STATUTOM.

(2)Odluku o osnivanju tijela donosi UO na prijedlog PREDSJEDNIKA.

(3)U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

Članak 51.

(1)UDRUGA se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

(2)Odluku o udruživanju i učlanjenju donosi SKUPŠTINA na prijedlog UO.

Članak 52.

(1)UDRUGA može osnivati podružnice u drugim gradovima na području Republike hrvatske.

(2)Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja UDRUGE.

(3)Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.

(4)Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi SKUPŠTINA na prijedlog UO.

Članak 53.

(1)Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.

Članak 54.

(1)UO je tijelo koje objedinjuje ukupne interese i ciljeve svih organizacijskih sastavnica UDRUGE.

(2)PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNIK, GT i AT članovi su OU po funkciji.

(3)Ostali članovi UO popunjavaju se regionalnim koordinatorima, voditeljima podružnica, predstavnicima drugih udruga odlukom PREDSJEDNIKA.

(4)Radom UO upravlja PREDSJEDNIK, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

Članak 55.

(1)UO ima slijedeće obveze:

unutarnja koordinacija djelovanja tijela UDRUGE, te veza članstva i čelništva
potpora i koordinacija planiranja, te programskog djelovanja
potpora i koordinacija pripreme vanjskog zastupanja u redovnoj organizaciji, pripremi i provedbi djelatnosti
nadzor planskog, programskog i provedbenog postupanja tijela UDRUGE
predlaganje koraka i prijedloga, te donošenje primjerenih odluka
određivanje postojanja, iznos i dinamiku plaćanja članarine

Članak 56.

(1)Sjednice UO saziva PREDSJEDNIK prema potrebi a najmanje četiri puta godišnje.

(2)UO može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

(3)Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih.

(4)Sjednica se može vršiti i digitalnim putem, telefonom ili e-mailom. Glasanje se također može vršiti digitalnim putem, telefonom ili e-mailom.

Članak 57.

(1)Članovi UO odgovorni su SKUPŠTINI za svoj rad.

(2)Pojedini član UO može biti opozvan od strane SKUPŠTINE i prije isteka vremena na koje je izbran, ako ne provodi poslove i zadatke utvrđene odlukama i zaključcima UO.

(3)SKUPŠTINA može opozvati i čitav UO, ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu s ciljevima, zadacima, odlukama i zaključcima SKUPŠTINE.

(4)Članu UO, može prestati mandat na vlastiti zahtjev, ako podnese zahtjev za razrješenje, ostavku ili u slučaju smrti. U tom slučaju, UO je ovlašten na upražnjeno mjesto imenovati novog člana koji će dužnost obnašati do isteka tekućeg mandatnog razdoblja i to najviše do 1/3 članova UO.

Članak 58.

(1)NADZORNI ODBOR uspostavlja se u cilju nadzora djelovanja tijela UDRUGE, odnosno, nadzora sukladnosti upravljanja i postupanja prema usvojenim dokumentima. U njemu ne može biti nijedan član čelništva UDRUGE.

(2)Mandat NO istovjetan je mandatu SKUPŠTINE, te se njegov sastav bira i potvrđuje odlukom izborne SKUPŠTINE.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 59.

(1)Imovinu UDRUGE čine:

Novčana sredstva koja je UDRUGA stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
Novčana sredstva koje UDRUGA stekla obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
Novčana sredstva koja UDRUGA stekne obavljanjem gospodarske djelatnosti
Financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora
Druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
Njezine nepokretne i pokretne stvari
Druga imovinska prava

Članak 60.

(1)UDRUGA raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih STATUTOM, u skladu sa zakonom.

(2)O raspolaganju imovinom odlučuje PREDSJEDNIK.

Članak 61.

(1)Gospodarske djelatnosti UDRUGA može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni STATUTOM, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

(2)Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti UDRUGA ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno STATUTU koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih STATUTOM.

Članak 62.

(1)UDRUGA vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se utvrđuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 63.

(2)Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju PREDSJEDNIK podnosi SKUPŠTINI na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 64.

(1)Razlozi za prestanak djelovanja jesu

odluka skupštine o prestanku UDRUGE
pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem
protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice SKUPŠTINE, a ona nije održana
pravomoćna odluka suda o ukidanju UDRUGE
pokretanje stečajnog postupka
na zahtjev člana, ako je broj članova UDRUGE pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo UDRUGE u roku od godinu dana od nastupanja činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova

Članak 65.

(1)Likvidator UDRUGE može biti fizička ili pravna osoba koju imenuje SKUPŠTINA i koja se kao likvidator upisuje u registar udruga.

(2)Likvidator ne mora biti član UDRUGE.

(3)Likvidator zastupa UDRUGU u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje UDRUGE do okončanja postupka likvidacije i brisanja UDRUGE iz registra udruga.

(4)Likvidator likvidaciju UDRUGE provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

Članak 66.

(1)U slučaju prestanka postojanja UDRUGE, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, redoslijedom važnosti:

vraća donatorima, ukoliko je oprema donirana
predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke SKUPŠTINE

(2)U slučaju da se iz bilo kojeg razloga SKUPŠTINA ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište UDRUGE.

Članak 67.

(1)Ukoliko između članova UDRUGE dođe do spora koji je vezan uz djelovanje UDRUGE, članovi će spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, mogu rješavanje spora povjeriti ad-hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu raspolagati.

(2)Odluku o sporu u prvom stupnju donosi ad-hoc vijeće za mirenje ili vanjski miritelj, a u drugom stupnju nadležna je SKUPŠTINA.

Članak 68.

(1)Članovi UDRUGE u svim poslovima od interesa i značaja za UDRUGU moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost UDRUGE.

(2)U obavljanju djelatnosti UDRUGE članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa UDRUGE.

Članak 69.

(1)U slučaju da su privatni interesi člana UDRUGE u suprotnosti s interesom UDRUGE, ili kad privatni interes utječe, ili može utjecati na nepristran rad UDRUGE u obavljanju djelatnosti UDRUGE, član UDRUGE koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti PREDSJEDNIKA i izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 70.

(1)U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član UDRUGE može zatražiti mišljenje PREDSJEDNIKA.

(2)U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa PREDSJEDNIK je dužan razriješiti ga tako da zaštiti interes UDRUGE.

Članak 71.

(1)STATUT odnosno izmjene i dopune STATUTA donosi SKUPŠTINA većinom glasova ukupnog broja aktivnih članova UDRUGE nakon provedene rasprave.

Članak 72.

(1)Inicijativu za izmjene i dopune STATUTA može pokrenuti najmanje jedna trećina aktivnih članova UDRUGE, na prijedlog PREDSJEDNIKA ili odlukom UO.

(2)Inicijativa za izmjene i dopune STATUTA podnosi se u pisanom obliku PREDSJEDNIKU koji je dužan prijedlog izmjena i dopuna uvrstiti na dnevni red prve slijedeće sjednice SKUPŠTINE.

(3)Prijedlog izmjena i dopuna STATUTA mora sadržavati novu formulaciju članka STATUTA čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 73.

(1)Tumačenje odredbi STATUTA daje SKUPŠTINA.

(2)Tumačenje drugih akata i odluka UDRUGE daje PREDSJEDNIK.

Članak 74.

(1)Sve odluke donesene od strane bilo kojeg tijela UDRUGE potpisuje i potvrđuje PREDSJEDNIK potpisom i pečatom, a u njegovoj spriječenosti, njegovi zamjenici. Sve odluke potvrđuju se potpisom i numeriranim pečatom, te se spremaju u arhivu.

Članak 75.

(1)STATUT stupa na snagu sa danom donošenja.

U Zagrebu, 25.02.2018

Odluka o visini članarine za 2023. godinu

Temeljem članka 19., članka 21., članka 55. Statuta Sustava radio veza u kriznim situacijama i članka1. i članka 5. Pravilnika o članarinama Sustava radio veza u kriznim situacijama, Upravni odbor usastavu Jan Vesel, Filip Klinac, Marko Blažević, na održanoj II. sjednici Upravnog odbora dana 03. travnja 2023. godine donio je


O D L U K A


o visini iznosa članarine za kalendarsku 2023. godinu


Članak 1.

(1) Iznos članarine za kalendarsku 2023. godinu, iznosi = 15,00 (113,01 KN).

(2) Kalendarska godina smatra se od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine.


Članak 2.

Nezaposlene osobe, socijalno ugrene osobe, umirovljene osobe, osobe s invaliditetom, studenti i učenici ne ostvaruju popust na iznos godišnje članarine za 2023. godinu.


Članak 3.

Godišnja članarina za kalendarsku 2023. godinu, uplaćuje se na žiroračun Sustava radio veza u kriznim situacijama putem opće uplatnice ili Internet bankarstvom na IBAN broj žiroračuna: HR6624840081135071530, Swift: RZBHHR2XXXX, Raiffeisen BANK, Model: HR00, Poziv na broj: OIB, Opis plaćanja: Članarina za kalendarsku 2023. godinu.


Članak 4.

(1) Dospijeće plaćanja članarine je 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu Odluke o visini iznosa članarine za kalendarsku 2023. godinu (URBROJ: 0504/2023).

(2) Ako član ne uplati članarinu po dospijeću, gubi pravo na članstvo.


Članak 5.

Ova Odluka o visini iznosa članarine za kalendarsku 2023. godinu stupa na snagu s danom donošenja, 04. travnja 2023. godine.

Pravilnik o članskoj iskaznici i znački

PRAVILNIK O ČLANSKOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ČLANA SUSTAVA RADIO VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom propisuju izgled i sadržaj članske iskaznice i članske značke, postupak u slučaju gubitka, nestanka, vraćanja, oduzimanja i privremenog oduzimanja članskih iskaznica i znački, vođenje evidencije o izdanim članskim iskaznicama i značkama udruge Sustava radio veza u kriznim situacijama (u daljnjem tekstu: SRVKS).

II. ČLANSKA ISKAZNICA

Članak 2.
(1) Članska se iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) obavezno izdaje članovima koji svojim potpisom potvrđuju uključenje u rad SRVKS-a.
(2) Članovi mogu biti redovni i aktivni.
(3) Na temelju odluke upravnog odbora (u daljnjem tekstu: UO) o prijemu u SRVKS.

Članak 3.
(1) Iskaznica se izrađuje kao plastična ili plastificirana kartica pravokutnog oblika veličine 86X54 mm, s otisnutim službenim grbovima i osobnim podacima člana (ime, prezime, OIB, broj iskaznice).

Članak 4.
(1) Prednja strana (lice) iskaznice koja se izdaje svim članovima sadrži:
– na gornjoj lijevoj strani skraćeni naziv „SRVKS“
– na gornjoj desnoj strani puni naziv SUSTAV RADIO VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA te pored znak 9A
– ispod skraćenog naziva na desnoj strani nalazi se SRVKS znak
– lijevo od znaka nalaze se podaci iz članka 3. ovog pravilnika.
– desno od osobnih podataka nalazi se fotografija člana.

(1) Nositelj iskaznice iz članka 4. ovog Pravilnika dokazuje članstvo u SRVKS-u.

III. ČLANSKA ZNAČKA

Članak 6.
(1) Prijedlog o izdavanju članske značke donosi predsjednik na zahtjev aktivnog člana SRVKS-a (2) Odluku o izradi članske značke donosi UO temeljem prijedloga predsjednika (3) Trošak izrade članske značke u potpunosti snosi član SRVKS-a (4) Za izradu članske značke član je dužan uplatiti donaciju u vrijednosti izrade članske značke (5) Člansku značku na izradu može dati samo SRVKS uz pisani zahtjev potpisan od strane predsjednika.

Članak 7.
(1) Članska značka Udruge veličine je 60 mm i sastoji se od triju dijelova. Vanjski krug izrađen je od mesinga zlatne boje s reljefom hrvatskog pletera. Vanjski srebrni krug promjera je 45 mm i u polukrugu je plavim tiskanim slovima ugraviran natpis SRVKS. Središnji je dio zlatne boje, a u njemu se nalazi munja crvene boje (oznaka odašiljača) sa lijeve i sa desne strane munje nalaze se po dvije bijele parabole. Iza loga lepezasto se u krug gore širi jedanaest zraka, a ispod loga lepezasto se prema dolje širi devet zraka. Ispod natpisa se nalazi lenta srebrne boje na kojoj je tiskanim slovima plave boje ugraviran broj značke koji je identičan broju članske iskaznice aktivnog člana.
(2) Članska se značka nalazi u kožnom trostrukom ili dvostrukom etuiju tamnoplave boje, zakačena na desnoj strani etuija ili na kožnom etuiju sa zakačkom za opasač.
(3) U etuiju se nalazi i prostor za člansku iskaznicu.

IV. EVIDENCIJA

Članak 8.
(1) U popisu članova uz obavezne podatke propisane člankom 12. stavak 4. Zakona o udrugama za svakog se pojedinog člana koji sudjeluje u radu SRVKS-a dodaju podaci o broju članske iskaznice i broju članske značke
(2) Za svaku izdanu člansku značku potrebno je imati odluku po kojoj je UO SRVKS-a odobrio izradu i držanje iste.

V. GUBITAK ČLANSKE ISKAZNICE I ZNAČKE

Članak 9.
(1) Član koji izgubi člansku značku ili iskaznicu ili na drugi način ostane bez njih dužan je o tome odmah obavijestiti predsjednika SRVKS-a ili zamjenika predsjednika SRVKS-a.
(2) Ako su članska značka i/ili iskaznica ukradene, krađu je obavezno prijaviti najbližoj policijskoj postaji koja će o istom sastaviti službenu zabilješku. Službena će zabilješka biti temelj za izdavanje nove značke i iskaznice.
(3) Nova članska značka i iskaznica izdaju se s novim brojem, dok se stari brojevi iskaznice i značke poništavaju i postaju nevažećima.
(4) Član koji zbog vlastite nepažnje izgubi ili ošteti člansku značku ili iskaznicu izdavanje nove plaća u dvostrukom iznosu.
(5) U slučaju da se naknadno pronađe izgubljena ili ukradena članska značka i iskaznica, iste se pohranjuju u sjedištu SRVKS-a .
(6) Troškove izrade nove iskaznice i značke u potpunosti snosi član SRVKS-a.

VI. ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 10.
(1) Član koji zbog stegovne odgovornosti bude isključen iz SRVKS-a na temelju odluke UO SRVKS-a gubi status člana SRVKS-a i obvezan je vratiti člansku iskaznicu i značku.
(2) Ako se isti ogluši i ne vrati člansku iskaznicu i značku sukladno članku 10. stavak 1. ovog Pravilnika, Udruga se u potpunosti ograđuje od takvog člana i njegovih eventualnih zlouporaba iste.

Članak 11.
(1) Svi aktivni članovi koji posjeduju člansku značku i iskaznicu, ako istu zlouporabe, podliježu zakonima Republike Hrvatske i odgovornosti sukladno statutu SRVKS-a.

Članak 12.
(1) Člansku značku i iskaznicu najstrože je zabranjeno davati drugoj osobi.

VII. PONIŠTAVANJE ČLANSKIH ISKAZNICA I ZNAČKI

Članak 13.
(1) Odlukom UO SRVKS-a poništavaju se brojevi članskih znački i iskaznica, ako je nastupio događaj iz članka 9. i članka 10. stavak 2. ovog Pravilnika.
(2) Odluka o poništavanju brojeva članske iskaznice i članske značke objavljuje se na internetskoj stranici SRVKSa u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
(3) Broj Odluke o poništavanju upisuje se u evidenciju iz članka 8. stavak 1. ovog Pravilnika.

VIII. STUPANJE NA SNAGU
Članak 14.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.