Skip to main content

Vježba sustava radijskih veza u kriznim situacijama a prema planu SRVKS-a održana je dana 24.06.2017 – subota. Plan je ove vježbe bio da se uz uobičajenu provjeru čujnosti na frekvencijama amaterskog radija poprati i II Vatrogasna karavana koja se kretala iz Zagreba do Slavonskog Broda. U plovilima koja su se kretala rijekom Savom kao i u vozilima koja su pristizala auto cestom nalazili su se operatori SRVKS-a koji su se koristili pozivnim znakom 9A0HRS. Glavna upravna postaja za ovu vježbu je bila smještena u Slavonskom Brodu „radeći“ pod regionalnom pozivnom oznakom 9A0OS. Postaja je radila iz prostorija i sa uređajima u vlasništvu Radioamaterske udruge „Jelas“ 9A1JSB/9A9J (upravna postaja 9A0SB) u blizini sportsko-poslovne zračne luke“Brod“. Za ovu prigodu koordinacija VKS RAU „Jelas“je prikupila sedam članova udruge koji su imali svoje određene uloge u ovoj aktivnosti koje ćemo kasnije opisati. Koordinacija VKS udruge je za ovu priliku pribavila sve uređaje i opremu potrebnu za izvođenje ove aktivnosti.

Frekvencije za održavanje vježbe

Vježba se po utvrđenom planu održavala na zadanim frekvencijama i frekvencijskim opsezima i to: frekvencijski opseg 80m (3.700 Mhz), frekv. opseg 40m (7.080 MHz) te frekv. opseg 2m (S20-145.500, RPT: R2 i R7A). Za svaki opseg i frekveciju udruga je osigurala uređaje i opremu (ant. sustav) te se na svim frekvencijama mogao održavati rad u ovoj vježbi.

Vrijeme održavanje vježbe
Vježba provjere čujnosti i radiokomunikacijske podrške odvijala se u vremenskom rasponu od 5 sati i to od 09.00 do 14.00h (local time).

Ostvarene veze
Tijekom ove vježbe u zaštiti i spašavanju ostvarena je 41 veza u to ne računajući višekratne veze sa istim postajama kao sa, recimo, postajom 9A0HRS u plovilima i mobilima. Zabilježene su veze sa dosta radioamaterskih postaja izvan 9A kao što su: Slovenija, Poljska i Italija. Treba naglasiti da je ostvareno dosta veza sa postajama iz Republike Slovenije jer je ovim ostvarena suradnja sa slovenskim ZRS RVZKS (odjelom za VKS), a odnosi se na želju za suradnjom ova dva odjela u budućnosti na zaštiti i spašavanju te se ovim zahvaljujemo i kolegama iz Slovenije na suradnji!. Tijekom vježbe ostvarena je i veza sa centrom RV ZKS odnosno sa upravnom postajom. Što se tiče veza ostvarenih unutar 9A možemo istaknuti javljanje kolega iz Zadra, Sunje, Rijeke, Murtera, Zadra, Zagreba, Đurđevca, Krapine, Županje, Našica, Rakovice, Rešetara…

Operatori regionalne postaje 9A0OS
1. 9A5RY Miloslav– glavni operator KV
2. 9A6CC Ivan– glavni operator UKV – koordinator VKS RAU, instruktor postrojbe za veze CZ Brodsko Posavske županije
3. 9A7GZX Drago – koordinator VKS udruge, pomoćni operator,predsjednik RAU
4. 9A7ZZ Marijan – pomoćni operator KV
5. 9A3BHN Martin- tehnička podrška, operator CW (nije korišteno!)
6. 9A7JVB Branko – tehnička podrška – pomoćni operator UKV
7. 9A7GZT Magdalena – tehnička i upravna podrška,tajnica RAU
8. 9A7GA – Tihomir – koordinator SRVKS, koordinator reg. postaje 9A0OS, pomoćni
operator UKV – (gost operator)

Analiza vježbe i napomene

Ovakav način rada u ovim vježbama je podrazumijevao odrađivanje malo više priprema od strane naše udruge posebno što je cijela vježba rađena na više frekvencijskih opsega i više frekvencija. Mišljenja smo da je sve planirano i ostvareno, što se u konačnici i na licu mjesta mogao uvjeriti i koordinator SRVKS, koji je bio od velike pomoći u ostvarenju ove aktivnosti svojim savjetima i svojim radom. Mora se istaknuti da je bilo i ponekih grešaka koje su uočene ali je ovo prvi put da se naša udruga našla u ovoj, možemo reći podužoj aktivnosti pa sve to može biti i razumljivo te podložno analizi i ispravkama u budućim vježbama.
Moramo istaknuti da smo malo razočarani količinom veza od strane postaja iz 9A unatoč tome što je bilo dosta vremena da se naši radioamateri upoznaju sa planom ove aktivnosti, obznanjenim na web stranicama SRVKS- kao i na Facebook stranicama sudionika u ovoj aktivnosti. Stoga smo mišljenja da treba ubuduće više animirati naše radioamaterske operatore za ovu aktivnost.
Nadalje bilježimo i pojavu ometanja rada u ovoj vježbi od strane neodgovornih radioamatera iz 9A zbog kojih se pozivanje poglavito na 80-metarskom opsegu moralo završiti prije kraja vježbe gdje je postaja svojim „zauzimanjem“ banda u smislu besmislenog monologa „zatvorila“ frekvenciju te stoga bi bilo dobro na ovo ubuduće obratiti pažnju.

I na kraju, nadamo se da je naša udruga uspjela provesti ovaj malo opsežniji i zahtjevniji plan vježbe u sustavu SRVKS-a te sa zanimanjem i aktivno očekujemo buduće vježbe u sustavu zaštite i spašavanja utoliko i zato što je naša udruga već duže vrijeme u sustavu podrške postrojbi za veze Cvilne Zaštite naše županije i radiokom. podrška Područnom uredu DUZS-e Slavonski Brod te ovime proširuje i nadograđuje svoj rad u zaštiti i spašavanju!

Izviješće sastavio:
Koordinator VKS RAU „Jelas“ 9A1JSB/9A9J
Predsjednik RAU
Dragan Paunović 9A7GZX

Leave a Reply